True Data Center at MTT

True Data Center at MTT
เจ้าของโครงการ : True
ขอบเขตงาน : M&E System
ผู้ว่าจ้าง : Direct / Huawei
มูลค่า: 100 MB