จรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สังคมแสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและชัดเจน โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่น ดังนี้

 1. พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า การส่งมอบตามเวลา ภายใต้หลักวิศวกรรมหลัก อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของพนักงาน สังคมและชุมชน
 2. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุมมลภาวะ และ การลดของเสียอันเนื่องมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านคุณภาพงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อแรงงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นกฎหมายภายในประเทศและที่เป็นสากลด้วยการนำมาจัดทำเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 4. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ ความรับผิดชอบต่อแรงงาน อันเนื่องมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ
 5. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอควบคู่ไปกับการฝึกอบรม ปลูกฝังจิตสานึก อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ความรับผิดชอบต่อแรงงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวให้กับพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ นำไปปฏิบัติและรักษาไว้อย่างจริงจัง

นโยบายด้านแรงงานและจริยธรรม

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อแรงงานและสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานด้านแรงงานและจริยธรรมที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทำงานและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ดี โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. มีการจ้างงานที่เกิดจากความสมัครใจ ไม่มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
 2. พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่มีการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดทางเพศใด ๆ กับพนักงานทั้งสิ้น
 3. จัดให้มีชั่วโมงการทำงานที่สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง และ สิทธิประโยชน์ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม
 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎระเบียบด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานทุกประเภทที่นำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดเป็นหลักการในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจและความมุ่งมั่น ดังนี้

 1. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ
 2. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการดำเนินการจัดการด้านพลังงาน
 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
 4. รณรงค์ ส่งเสริม และจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พลังงานในทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมโดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความลับและทรัพย์สินทางปัญญาดังนี้

 1. บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน,แผนการธุรกิจ, ข้อมูลทางเทคนิค, ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและลูกค้า และข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะอยู่ ในรูปแบบของเอกสาร, สื่อวีดีทัศน์ หรือ แฟ้มข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้นและ ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งครอบคลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เอกสารการประดิษฐ์คิดค้นทางเทคนิคเครื่องหมายลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
 2. สิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงานจะนำไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ไม่ได้
 3. ห้ามมิให้พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาผู้อื่น

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด จัดให้สถานที่ทำงานของ บริษัทฯ และพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงานและผลงานของพนักงาน การเสพ ครอบครอง แจกจ่าย หรือจำหน่าย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาเสพติดในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามโดยเด็ดขาด และเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษร้ายแรง และผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ถ้าพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้ายแรงอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายและอาจให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯโดยทันที
 2. พนักงานที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดร้ายแรงที่ต้องการบำบัด และขอความช่วยเหลือจากบริษัท ฯ หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ถูกปลดออกจากสภาพการเป็นพนักงาน หากปฏิเสธไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือไม่เข้ารับการรักษา หรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นตามมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เหมาะสมต่อไป
 3. พนักงานผู้มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือพบว่ามีสารเสพติด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อความปลอดภัย ความมั่นคง และความเป็นอยู่ของพนักงานคนอื่น ๆ หรือของประชาชนทั่วไป หรือของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ อาจทำการตรวจค้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดในสถานที่ที่ของบ บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือครอบครอง โดยไม่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก็ได้
 5. บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปพบแพทย์หรือส่งแพทย์เข้าที่ทำงานเพื่อทำการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานนั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด
 6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ผู้ที่จะเข้าทางานเป็นพนักงานของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด
 7. เพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมาของบริษัทฯ ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ และสารเสพติดในร่างกายทุกคนก่อนเข้าทางานในพื้นที่บริษัทฯ
 8. บริษัทฯ จะส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ โดยให้ความรู้ถึงอันตรายของ สิ่งเสพติด กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงานและระบบของคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

 1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูล
 2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อม
 3. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การทำลายข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและงานเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมบนพื้นฐานของนโยบายที่เปิดกว้าง การรับหรือการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เช่น เงิน ทอง หุ้น ทรัพย์สินต่าง ๆ การท่องเที่ยวพักผ่อน งานเลี้ยง การบริการต่างๆ เป็นต้น อันมุ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาหรับพนักงานบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามสมควรแก่กรณี ตามทำนองครองธรรม หรือ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่กระทำได้ แต่ควรอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้

 1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
 2. ต้องเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั้ง เหมาะสมกับโอกาส
 3. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายการให้ความเสมอภาค

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรม โดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ให้โอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้สมัครงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุการตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส ความชอบส่วนตัวทางเพศหรือความเบี่ยงเบนทางเพศ ประเทศที่เกิด สถานภาพการมีสัญชาติ การทุพพลภาพ สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึก การเข้าร่วมทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐบาล จังหวัด หรือ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กระบวนการสรรหาและว่าจ้างบุคคลากรของบริษัทฯ จะไม่นำรายละเอียดในหัวข้อ 1 มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครแต่อย่างใด
 3. กระบวนการมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน เงินเดือน และการเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานของพนักงานจะไม่นำรายละเอียดจะไม่นำรายละเอียดในหัวข้อ 1 มาเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาแต่อย่างใด
 4. ให้ความเสมอภาคและความเคารพต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องของศาสนาความเชื่อทางศาสนา และประเพณีนิยม
 5. พนักงานของบริษัทฯ จะต้องศึกษาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม/ประเทศ ที่บริษัทฯ เข้าไปทำธุรกิจด้วย