Millennium Resort Phuket (Beach Side)

โครงการ : Millennium Resort Phuket (Beach Side)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : 150,000,000 บาท
ระบบ : ปรับอากาศ, สุขาภิบาล, ระบบ : ป้องกันอัคคีภัย