The Beach Condotel (ภูเก็ต)

โครงการ : The Beach Condotel (ภูเก็ต)
เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มูลค่างานโครงการ : 154,000,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ
ภาพจาก www.abuild.co.th