ในวันที 6 ตุลาคม 2560 มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ที มหาวิทยาลัยศรีปทุม


บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชัน จํากัด ได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถ้วน) เพือ สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา ทีมีผลการเรียนดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่
นายนาวิน มันหมาย
นางสาววนิดา เครือภู่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล ได้แก่
นายตะวัน คะยอม