ในวันจันทร์ ที 17 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ทางบริษัท ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวดพระ อภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันจันทร์ ที 17 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ทางบริษัท ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายเป็นพระราชกุศล