อบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในโครงการ

ทางบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชัน จํากัด ได้มีการจัดอบรม ” การบริหารความเสียงในโครงการ ” สําหรับ PM และ APM ในวันที 18-19 มีนาคม 2559 และได้มอบทุนการศึกษาให้ นายดวง หวังแหวกกลาง ซึงมีผลการเรียนคะแนนสะสม 3.95 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และนายคณิศร สังข์ปักษา ซึงมีผลการเรียนเฉลียสะสม 3.75 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 2 ทุน รวม 20,000 บาท ทีมหาวิทยาลัยศรีปทุม