วันที 17 ธันวาคม 2561 บริจาคเงิน เพือเป็นทุนการศึกษาให้กับ น้องๆโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ ซําซ้อน เพชรบุรี

วันที 17 ธันวาคม 2561 บริจาคเงิน เพือเป็นทุนการศึกษา ให้กับ น้องๆ
โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ ซําซ้อน เพชรบุรี