ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มุมมองสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ”

เนื่องด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้เชิญ คุณกลชาญ ฉายากุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ” มุมมองสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ “เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต ได้เข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา