ร่วมบรรยายในหัวข้อเรือง ” มุมมองสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ “

เนืองด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ เชิญ คุณกลชาญ ฉายากุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรือง ” มุมมองสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ” เพือเสริมสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพือให้นิสิต ได้ เข้าใจและ ทราบถึงประโยชน์ของสหกิจศึกษา ในวันพุธที 14 มีนาคม 2561 ห้องเธียเตอร์ ชัน 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา เขตศรีราชา