มอบทุนการศึกษาให้กับ ภาควิชาเครืองกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท ไตร – เอ็น โซลูชัน จํากัด ได้มอบทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน) ให้กับ ชมรมคนรักรถมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครืองกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพือนําไปเป็นวัสดุในการจัดการ แข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017 Student Formula ปีการศึกษา 2560 อีกทังยังพัฒนา ศักยภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา วันทีศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 ที มหาวิทยาลัยศรีปทุม