พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับบริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับบริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย และคุณกลชาญ ฉายากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณอดินาถ พรรณรักษา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด ลงนามร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย