พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ระหว่างบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชัน จํากัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมือวันที 13 ธันวาคม 2560 บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชัน จํากัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรปฏิบัติงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้นิสิตได้มี โอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในการฝึกงานภาคฤดูร้อนและรายวิชาสหกิจศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือ ในการผลิตบัณฑิต เพือตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมประกอบการ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน โดยมีระยะเวลาสัญญา จํานวน 1 ปี นับตังแต่วันทีลงนาม

ผู้ร่วมลงนามบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชัน จํากัด ประกอบด้วย นายกลชาญ ฉายากุล กรรมการผู้จัดการ และนายวีรชัญ ฉายากุล กรรมการบริหาร ผู้ร่วมลงนามฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้รับมอบอํานาจจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา