บริษัทฯ ได้มีการจัดงานเลียง สังสรรค์ ให้กับผู้รับเหมา เพือสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพือสร้างผลงานทีดี ให้กับลูกค้าร่วมกัน ที สวนอาหารนาทอง ในวันพุธที 21 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ได้มีการจัดงานเลียง สังสรรค์ ให้กับผู้รับเหมา เพือสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
เพือสร้างผลงานทีดี ให้กับลูกค้าร่วมกัน ที สวนอาหารนาทอง ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561