บริษัทฯ ได้จัด อบรมสัมมนาเป็นการภายใน เรือง “ การออกแบบระบบไฟฟ้า “เพือเพิมความรู้และเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัด อบรมสัมมนาเป็นการภายใน เพือเพิมความรู้และเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

จัดอบรมสัมมนาเรือง “ การออกแบบระบบไฟฟ้า “ ในวันเสาร์ที 17 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ห้อง เธียเตอร์ ชัน 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม