บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน