บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11)