ทีมผู้บริหารบจก.ไตร-เอ็น โซลูชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหาร AP เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีทีมผู้บริหารบจก.ไตร-เอ็น โซลูชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหาร AP เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

ทีมผู้บริหารบจก.ไตร-เอ็น โซลูชัน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหาร AP เนืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของ AP เมือวันพุธที 22 มิถุนายน 2559 ทีโรงแรมสยามแคมเปนสกี

บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AP มากกว่า 10 ปี บริษัทขอแสดงความยินดีอย่างยิงกับความสําเร็จกับ AP และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิงทีได้มีส่วนในความสําเร็จของ AP ดัง Slogan ของบริษัท ” Gear Forward to Your Success “