จัดสัมมนาภายใน หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชัน จํากัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) จัด อบรมสัมมนา หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ในระหว่างวันที 22-23 กันยายน 2560 ที มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีพนักงานอบรมทังสิน จํานวน 21 ท่าน