บริษัทฯ ได้จัดให้มี งานเลียงสังสรรค์ , กีฬาสีสัมพันธ์ , กิจกรรมเพือสังคมปลูกป่าชายเลน, กิจกรรมการแข่งขัน ไตร – เอ็น ก็อตทาเลนต์ , จับฉลากรางวัลให้กับพนักงานทุกท่าน เพือเป็นของขวัญและกําลังใจให้กับพนักงาน ใน วันเสาร์ – อาทิตย์ ที 16 – 17 ธันวาคม 2560 ณ Beach Garden Hotel (ชะอํา – เพชรบุรี)

บริษัทฯ ได้จัดให้มี งานเลียงสังสรรค์ , กีฬาสีสัมพันธ์ , กิจกรรมเพือสังคมปลูกป่าชายเลน,
กิจกรรมการแข่งขัน ไตร – เอ็น ก็อตทาเลนต์ , จับฉลากรางวัลให้กับพนักงานทุกท่าน เพือเป็นของขวัญและกําลังใจให้กับพนักงาน ใน วันเสาร์ – อาทิตย์ ที 16 – 17 ธันวาคม 2560 ณ Beach Garden Hotel (ชะอํา – เพชรบุรี)