การสัมมนาภายใน “เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า” การสัมมนาภายใน “เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า”

บริษัทฯ ได้จัด อบรมสัมมนาเป็นการภายใน เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “ การออกแบบระบบไฟฟ้า “ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 – 17:00 น. ห้อง เธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม