การฝึกอบรมความปลอดภัยของไซต์สำหรับ FM, SV และวิศวกรที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม