การฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับ PM ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม