The Base Central Phuket

オーナー:Sansiri
エリア:28,000 m2
部屋数:590 units
規模:M&E System
契約:Direct / Sansiri
容量:111 MB